Planet (ecologische pilaar)

De ecologische pijler van duurzame landbouw houdt in dat Frisian Investors B.V. het ecosysteem waarin ze werkt, gezond tracht te houden. Negatieve effecten op het milieu worden zoveel mogelijk vermeden, zorg voor biodiversiteit krijgt de nodige aandacht, landschapsbeheer is belangrijk en het gebruik van de landelijke ruimte krijgt een stevige plaats in de bedrijfsvoering. De grond wordt niet “uitgemergeld”, noch overmatig bespoten (overspoeld met meststoffen, pesticiden of nutriënten). Er wordt gestreefd naar evenwicht, waarbij door voldoende diversificatie van teelten de bodemkwaliteit behouden blijft en daarmee ook het bodemleven. Het verantwoord omgaan met levende wezens (dierenwelzijn) en levende natuur wordt door Frisian Investors B.V. belangrijk gevonden.

Terug naar duurzaamheid

LandAgra
Verdienen
Duurzaamheid
People
Planet
Profit
Nieuws
Laatste nieuws
Media
Contact